Podrobnosti o prodávajícím:

Fitness Foodie s.r.o.

IČ: 09769625

DIČ: CZ09769625

Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00, Praha

Prodávající je plátcem DPH.

E-mail: info@fitmeal.cz


Program

Program prodávajícího je programem zdravého pravidelného stravování Prodávajícího, který obsahuje přípravu a dodávání denních setů jídel podle Kupujícím vybraného počtu denních cyklů (dnů), a to na místo určené Kupujícím, nebo na odběrné místo.


Uzavření kupní smlouvy

Nákup Kupujícího (provedení objednávky) probíhá výběrem požadovaného Programu, registrací Kupujícího a následnou platbou. Potvrzením objednávky Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

K uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dochází zaplacením dané objednávky. Prodávající se po zaplacení objednávky Kupujícím zavazuje dodat Kupujícímu Program v rozsahu objednávky.


Objednávka a údaje

Kupující je v rámci objednávky Programu povinen pravdivě a úplně informovat Prodávajícího o všech svých zdravotních omezeních či jiných komplikacích, které mohou mít negativní vliv na jeho zdraví v souvislosti s objednaným Programem (zejména alergie na jídlo, diabetes atd.).

Kupující bere na vědomí, že uvedením nepravdivých či zkreslených údajů v rámci objednávky Programu, popř. též nedodržováním stravovacích doporučení, může dojít k negativnímu ovlivnění požadovaných výsledků Programu. Kupující bere na vědomí, že Prodávající sestavuje požadovaný Program dle svého.

Internetový portál fitmeal.cz nabízí možnost výběru z přednastavených Programů a také možnost nastavit si individuální chody dle své představy (např. pouze oběd a večeři). V případě zvolení individuálního Programu Kupujícím, neručí Prodávající za přesný počet kalorií, tak jak je tomu u přednastavených Programů uvedených na portále fitmeal.cz.


Platba a kredit

Kupující má možnost vybrat z následujících způsobů platby za objednávku Programu Prodávajícího:

Převodem na účet - platba na bankovní účet číslo - 7711918004/5500

Platební kartou online - online platba přes platební bránu Stripe se zabezpečením 3D Secure. Brána podporuje všechny běžné platební karty

Platební kartou či hotově řidiči - možnost platby přes platební terminál či v hotovosti řidiči. Zákazník bere na vědomí, že zboží obdrží až po uskutečnění platby.

Po provedení každé objednávky, v okamžiku přijetí platby za Program, obdrží Kupující bonusový kredit na svůj účet vedený u Prodávajícího v celkové výši 3% ze zaplacené kupní ceny krabiček. Kredit se nevztahuje na dopravné. Příklad: Kupující zaplatí za Program 10 000 Kč, z této částky obdrží kredit 300 Kč jako odměnu za nákup. Kredit mu bude automaticky odečten z další objednávky na portálu fitmeal.cz. Tento kredit není možné směnit za peníze. Prodávající má právo libovolně snížit/zvýšit poskytnutý bonusový kredit, a to i bez uvedení důvodů. Kredit má platnost 12 měsíců, od poslední objednávky.

V rámci marketingových akcí Prodávajícího má Kupující možnost využít slevových kódů/voucherů na uplatnění slevy na svoji objednávku. Pravidla uplatnění slevových kódů/voucherů se vždy řídí přiloženou informací ať už v e-mailové komunikaci nebo na letáku, na kterém se slevový kód nachází. Slevy a slevové kódy není možné směnit za peníze.


Doručení a odběrná místa

Prodávající se zavazuje vyrobit Program dle objednávky Kupujícího a dopravit ho do místa určeného Kupujícím a tam mu umožnit si ho převzít. Řidič rozvážející Program předá Program Kupujícímu, osobě Kupujícím určené nebo jiné osobě přítomné v místě určeném Kupujícím. Pokud není na místě určeném Kupujícím jako místo dodání žádná osoba, které by mohl být Program předán, a Kupující není telefonicky dostupný, považuje se Program za řádně doručený.

Doručení v Praze, Liberci, Mladé Boleslavi, České Lípě, Děčíně, Varnsdorfu, Kralupech nad Vltavou, Slaném, Rumburku a do odběrných míst v Liberci, Mladé Boleslavi a Nového Boru probíhá od 8:00 do 19:00. Od 19:00 do 22:00 má kupující možnost využít večerní extra rozvoz po Praze, který je účtován za příplatek.

Pokud Kupující chce změnit doručovací adresu, musí informovat Prodávajícího o změně doručovací adresy minimálně 24 hodin před očekávaným doručením.

Odběrná místa Prodávajícího se nachází v Praze , Mladé Boleslavi, Liberci a Novém Boru.


Dopravné

Prodávající účtuje Kupujícímu dopravné za každý odebraný den Programu. Dopravné (cena dopravy) činí 40 Kč za den a 20 Kč za den do odběrného místa, u objednávek na 60 a více dnů se dopravné neúčtuje. Po Praze si může kupující vybrat časové okno rozvozu. Dopolední a odpolední rozvoz je účtován 40 Kč za den a večerní extra rozvoz (od 19:00) je účtován 80 Kč za den.

Příprava a trvanlivost

Prodávající se zavazuje vyrobit Program dle objednávky Kupujícího v souladu s nabídkou produktů (jídelníček) uveřejněnou na: fitmeal.cz

Prodávající se zavazuje řádně vyrábět Program dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin. Prodávající bude informovat Kupujícího o složení jídel, nutričních hodnotách a datu spotřeby. Tyto informace jsou součástí etikety na Programu.

Prodávající dodá Program na místo určení dle dohody s Kupujícím. Závazek Prodávajícího dodat objednaný Program je splněn okamžikem dodání Programu na Kupujícím určené místo, popř. k rukám Kupujícím určené osoby, čímž dochází k přechodu nebezpečí škody Programu na Kupujícího.


Vady Programu

Program musí být spotřebován nejpozději do dne uvedeného na etiketě Programu. Po otevření je nutné ihned spotřebovat.

Program je dodáván v chlazeném stavu a musí být až do jeho konzumace udržován v chladu, tedy v teplotě max. do 4 °C. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakost Programu, pokud po jeho odevzdání Kupujícímu dojde k porušení skladovacích podmínek.

Prodávající není odpovědný za vady způsobené: neoprávněným zásahem, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, v důsledku použití Programu k jiným než určeným účelům, vlivem živelné pohromy nebo zásahem vyšší moci po předání zboží Kupujícímu.

Při převzetí Programu je Kupující povinen zkontrolovat, zda dodané zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je Kupující povinen zboží nepřevzít a informovat o tom neprodleně Prodávajícího prostřednictvím emailu na adrese: info@fitmeal.cz Kupující je dále povinen dodané zboží bez zbytečného prodlení zkontrolovat, a to především dodané množství a druh dodaného zboží. V případě zjištěných nedostatků, je potřeba o tom neprodleně informovat Prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.


Změna či storno programu

Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu změny objednávky, jako je zejména změna nebo storno objednávky Programu, ve lhůtě nejméně 2 pracovní dny přede dnem, na který má být Program dodán. Změnám, o kterých Kupující informuje Prodávajícího v kratší lhůtě, nebude vyhověno, Program bude kupujícímu řádně dodán a Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu cenu za Program v plné výši.

Prodávající uplatňuje následující způsoby řešení změny či storna objednávky Programu Kupujícím:

Prodávající prodlouží stávající objednávku Kupujícího o počet zrušených dnů.

Kupující si převede uhrazenou část kupní ceny za změněný nebo odhlášený Program do tzv. kreditu, který pak může použít na úhradu jiného Programu Prodávajícího. Platnost kreditu je 12 měsíců. Tento kredit není možné směnit za peníze.

Pokud Kupující nevyužije možnost a) nebo b), má možnost žádat prodávajícího o vrácení zbylé částky kupní ceny za Program (storno): částka bude ponížena o storno poplatek 1000 Kč s DPH a následně bude vymazán i veškerý bonusový kredit Kupujícího.

Na zbylou část kupní ceny poníženou o uvedený storno poplatek, bude Kupujícímu vystaven dobropis. Zbylá část kupní ceny bude zaslána na bankovní účet Kupujícího po předchozí domluvě s Prodávajícím. Lhůta pro vrácení zbylé části kupní ceny je 30 dnů od doručení čísla bankovního účtu Prodávajícímu.


Mimosoudní urovnání sporů

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Fitness Foodie s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete ZDE

Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Fitness Foodie s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat prodávajícího za účelem vyřešení nastalé situace. A to e-mailem na info@fitmeal.cz